STATUT STOWARZYSZENIA SŁOWIAN DOLINY WISŁOKI - PALANA GERA

UCHWALONY W DNIU 08. 07. 2015 r.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie – zwane dalej w Statucie Stowarzyszeniem nosi nazwę: Stowarzyszenie Słowian Doliny Wisłoki – Palana Gera. Stowarzyszenie może też używać skróconej nazwy: Palana Gera.
2. Stowarzyszenie może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy polskiego prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim na terenie powiatów: dębickiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego, gorlickiego, tarnowskiego oraz miast: Krosna i Tarnowa.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może także działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dębica.
4. Stowarzyszenie ma prawo używania znaku graficznego i posługuje się pieczęcią z napisem "Stowarzyszenie Słowian Doliny Wisłoki – Palana Gera".
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych instytucji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.
7. W celu realizacji zadań związanych z celami statutowymi Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2. CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 3

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest dostarczanie społeczeństwu w sposób entuzjastyczny i rzetelny wiedzy i doświadczeń pozwalających zrozumieć życie, mentalność i tło historyczne naszych Wielkich Słowiańskich Przodków.
2. Celem Stowarzyszenia jest także podnoszenie atrakcyjności turystycznej doliny Wisłoki w oparciu o walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe.

§ 4

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez szeroko pojętą działalność edukacyjną, organizacyjną, naukową oraz popularyzatorską, a w szczególności:
1) Budową skansenów archeologicznych;
2) Tworzenie i ochronę atrakcji turystycznych;
3) Prowadzenie eksperymentów oraz innych działań związanych z odtwarzaniem różnych apsektów życia ludzi we wczesnym średniowieczu (archeologia doświadczalna);
4) Gromadzenie wiedzy związanej z celami Stowarzyszenia;
5) Organizację imprez o charakterze historycznym, etnograficznym lub folklorystycznym;
6) Organizację i prowadzenie warsztatów rzemiosł dawnych;
7) Prowadzenie pokazów o charakterze edukacyjnym z zakresu wczesnośredniowiecznej historii;
8) Działanie na rzecz tworzenia pomocniczej infrastruktury turystycznej, w szczególności szlaków turystycznych, i opieka nad nią;
9) Wspieranie działań, których celem jest identyfikacja mieszkańców z miejscem w którym żyją;
10) Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze edukacyjnym, popularno-naukowym oraz naukowym tematycznie związanej z celami Stowarzyszenia, a także mającej na celu promocję działalności Stowarzyszenia;
11) Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej dla młodzieży i dorosłych;
12) Prowadzenie badań archeologicznych;
13) Organizację wystaw, koncertów, prelekcji, konkursów, festiwali, przeglądów itp.;
14) Promowanie zdrowego stylu życia, sportu ze szczególnym uwzględnieniem łucznictwa, szermierki i jazdy konnej oraz turystyki aktywnej i kulturowej;
15) Hodowlę dawnych ras zwierząt domowych.
2. Działania, o których mowa w niniejszym paragrafie, Stowarzyszenie podejmuje jako nieodpłatne oraz odpłatne działanie w sferze pożytku publicznego.

Rozdział 3. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 6

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który podpisał deklarację członkostwa oraz posiada pisemną rekomendację 5 członków (wraz z uzasadnieniem tej rekomendacji) i jego kandydatura zostanie przyjęta przez Zarząd (wymóg rekomendacji nie dotyczy członków założycieli).
2. Członkiem zwyczajnym staje się po przyjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd.

§ 7

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która pragnie pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia i złoży stosowną deklarację określając w niej rodzaj świadczonej pomocy.
2. Członek wspierający – osoba prawna – może działać wyłącznie przez swego przedstawiciela.
3. Członkiem wspierającym staje się po przyjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zasłużyła się dla Stowarzyszenia lub dla realizacji jego celów.
5. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd.

§ 8

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) Uczestniczenia w decydowaniu o kierunkach działania Stowarzyszenia;
2) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
3) Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego statutowych celów;
4) Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Honorowym i wspierającym członkom Stowarzyszenia przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do uczestniczenia w głosowaniach.
2. Honorowi i wspierający członkowie Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 10

Obowiązkami członków Stowarzyszenia są:
1) Przestrzeganie Statutu i innych aktów ustanowionych przez Stowarzyszenie;
2) Czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia;
3) Uiszczanie składek członkowskich w terminach ustalonych przez Zarząd i wysokości przyjętej przez Walne Zgromadzenie.

§ 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Wystąpienia – złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Stowarzyszenia;
2) Wykreślenia w przypadku:
a) Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) Pozbawienia praw obywatelskich;
c) Śmierci członka.
3) Wykluczenia, którego przyczyną jest:
a) Nie wywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich;
b) Zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez okres trzech miesięcy;
c) Brak uczestnictwa w trzech Walnych Zgromadzeniach pod rząd;
d) Szkodzenie dobremu imieniu Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd jednomyślnie, przy czym na zebraniu nie może być nieobecny więcej niż jeden cżłonek Zarządu.
3. Osobom wykreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu.

Rozdział 4. WŁADZE STOWARZYSZENIA I JEGO ORGANIZACJA

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Komisja Rewizyjna;
3) Zarząd.

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy czym kworum stanowi połowa wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, nie wcześniej niż po 14 dniach, zwoływane jest drugie zebranie Walnego Zgromadzenia, na którym kworum stanowią wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania.
3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy czym nieobecny może być tylko jeden członek.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, powiadamiając członków telefonicznie lub poprzez e-mail (z potwierdzeniem odbioru) o terminie i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub ośmiu członków Stowarzyszenia, w którym to wniosku proponują termin oraz porządek obrad.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) Podejmowanie uchwał o kierunkach działania Stowarzyszenia;
2) Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) Udzielanie absolutorium Zarządowi;
4) Określanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
5) Dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
6) Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
7) Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia oraz określanie ich liczebności;
8) Uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej;
9) Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
10) Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
11) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, o ile nie jest zastrzeżona do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd wybierany jest w liczbie 3 do 6 osób przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes, wybierany przez Zarząd spośród swoich członków.
4. Prezes kieruje pracami Zarządu.
5. Zarząd działa w oparciu o regulamin pracy Zarządu uchwalony przez siebie.

§ 17

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają wspólnie Prezes wraz z jednym z członków Zarządu.

§ 18

1. Do kompetencji Zarządu należą:
1) Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia;
2) Powołanie biura;
3) Powołanie i odwołanie kierownika biura;
4) Ustalanie ogólnych wytycznych co do zasad wynagradzania obowiązujących w Stowarzyszeniu przy zatrudnianiu pracowników;
5) Powoływanie klubów i sekcji tematycznych;
6) Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia;
7) Realizacja postanowień Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej;
8) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie porządku obrad i projektów uchwał;
9) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
10) Sporządzanie i zatwierdzanie planów budżetowych;
11) Stwierdzanie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
12) Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem oraz zatrudnia pracowników dla osiądnięcia celów Stowarzyszenia.
3. Do 31 marca każdego roku Zarząd zobowiązany jest złożyć sprawozdanie, które jest podstawą do udzielenia mu absolutorium przez Walne Zgromadzenie.
4. Nieudzielenie absolutorium stanowi podstawę do odwołania Zarządu.
5. Zarząd może być odwołany na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest w liczbie 3 do 5 osób przez Walne Zgomadenie w głosowniu jawnym.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1) Bezpośrednia kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia z szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
2) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o odwołanie Zarządu;
3) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

W przypadku zmniejszenia ilości członków władz, konieczne jest zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowego członka władz.

§ 21

1. Kluby i sekcje tematyczne powołuje w miarę potrzeb Zarząd.
2. Kluby i sekcje są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia powoływanymi do organizowania i prowadzenia działalności w określonej dziedzinie programowej.
3. Kluby i sekcje działają w oparciu o regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział 5. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 23

Do realizacji zadań Stowarzyszenia pozyskuje się fundusze i inne składki majątkowe z tytułu:
1) Składek płaconych przez członków Stowarzyszenia;
2) Spadków, zapisów i darowizn przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy;
3) Dotacji i subwencji;
4) Przychodów z działalności statutowej odpłatnej;
5) Wpływów z ofiarności publicznej oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających.

Rozdział 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmian Statutu, odwołania Zarządu, uszczuplenia majątku Stowarzyszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia przyjmuje się większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, nie wcześniej niż po 14 dniach, zwoływane jest drugie zebranie Walnego Zgromadzenia, na którym kworum stanowią wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o sposobie jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych statutem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Statut przyjęto uchwałą z dnia 8 lipca 2015.


Regulamin Pracy Zarządu
Regulamin Komisji Rewizyjnej

Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean